Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

  1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TÁRGYA, HATÁLYA ÉS ELÉRHETŐSÉGE, ADATAI, DEFINÍCIÓK
  • Általános szerződési feltételt alkalmazó fél adatai:

Név: Neumann Noémi egyéni vállalkozó

Székhely: 2220 Vecsés, Ady Endre utca 97.

Egyéni vállalkozó nyilvántartási száma: 55872269

Adószám: 57259664-1-33

E-mail cím: noemi.neumann@neumannsoffice.com

Bankszámlaszám: Erste Bank, 11600006-10000006-12022208

Telefonszám: +36 30 332 0206

 

1.2. Általános szerződési feltétel tárgya

Jelen Általános szerződési feltétel tartalmazza a Megbízott által nyújtott virtuális asszisztensi szolgáltatás Megbízó általi igénybevételének és a Megbízott, valamint a Megbízó közötti jogviszony részletes szabályait.

1.3. Definíciók

“Megbízott”: Neumann Noémi E.V.

“Megbízó”: Az a jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéb gazdálkodó szervezet vagy természetes személy, aki/amely a Megbízott szolgáltatását az ÁSZF és/vagy az egyedi szerződés szerint igénybe veszi.

“Fél”: A Megbízott vagy Megbízó önállóan

“Felek”: A Megbízott és Megbízó együttesen

“ÁSZF”: A jelen Általános Szerződési Feltételek

1.4. A szolgáltatás leírása

Megbízott a munka megkezdésekor szükség esetén megvizsgálja a Megbízó jelenlegi munkafolyamatait, online megjelenését. A virtuális assziszetns szolgáltatás során Megbízott adminisztratív, online marketing, szövegírói, rendezvényszervezői, valamint tanácsadói munkát nyújt a Megbízónak. A Megbízó egyedi igényeinek megfelelően a Megbízott a weboldalon jelzett és az esetleges egyedi megbízási szerződésben kötött különböző asszisztensi szolgáltatásokat nyújtja a Megbízónak. A Szolgáltatás célja, hogy a Megbízó részére segítséget nyújtson vállalkozásában.

1.5. A szerződés tárgya

Jelen szerződés és/vagy az egyedi szerződés alapján a Megbízó megbízza a Megbízottat, hogy nyújtson a részére virtuális asszisztensi szolgáltatást.  

  1. SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE ÉS TARTALMA

2.1. Megbízó és a Megbízott között virtuális asszisztensi szolgáltatásra vonatkozó egyedi szerződés a Megbízott ajánlatának írásbeli elfogadásával és a Megbízó egyedi szerződésének cégszerű aláírásával vagy a magánszemély Megbízó esetén két tanúval hitelesített aláírásával, a jelen ÁSZF elfogadásával, valamint Megbízott részére írásban (postai úton, vagy e-mailben) történő megküldésével jön létre. Az egyedi szerződés létrejöhet a felek között szóban vagy ráutaló magatartással is a jelen ÁSZF-re történő utalással.

2.2. A Felek megállapodnak, hogy a Megbízott virtuális asszisztensi tevékenység ellátása körében a megbízói igény szerint jelen szerződésben megnevezett feladatokon kívül, külön írásos megrendelés alapján alábbi szolgáltatásokat is elláthatja:

– Közösségi média posztok tervezése és/vagy közzététele

– Blog szövegírás elkészítése és/vagy közzététele

– Személyi asszisztensi feladatok ellátása

– Általános asszisztensi feladatok ellátása

– Versenytárs és/vagy piackutatás

– Üzleti fordítás

– Szövegírás, szövegellenőrzés,

– Rendezvényszervezés

– Szakmai tanácsadás vezető és asszisztense együttműködéséhez

– Interkulturális tanácsadás: magyar-német, német-magyar

– Megrendelőben feltüntetett egyedi szolgáltatás.

2.3. Megbízott a jelen ÁSZF rendelkezéseinek és az egyedi szerződésben meghatározottaknak megfelelő tartalmú szolgáltatásokat nyújtja a Megbízó részére.

2.4. Eltérő rendelkezés hiányában a felek közötti jogviszony a megbízás teljesítéséig, avagy az egyedi szerződésben meghatározott időtartamig marad hatályban.

2.5. Google, Facebook és/vagy hirdetési fiók létrehozása esetén a fiók a Megbízó tulajdonát képezi és átadásra kerül valamennyi fiókhoz tartozó azonosító és jelszó a szolgáltatási díjak teljeskörű megfizetése esetén. Együttműködés megszűnésével Megbízó a Megbízottnak kiadott fiók jogosultságokat törli, megszünteti.

III. SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

3.1. Megbízott tevékenységét díjazás ellenében látja el. A Megbízó köteles a szolgáltatás igénybevétele esetén a Megbízott részére a szolgáltatási díjak megfizetésére.

3.2. A Megbízott által nyújtott szolgáltatások ellenértékét az egyedi szerződés tartalmazza.

3.3. Megbízott a szolgáltatási díjakról számlát állít ki.

3.4. A számla megfizetésének határideje 8 nap.

3.5. Amennyiben a Megbízó bármely fizetési kötelezettségével késedelembe esik, úgy a Megbízott jogosult a mindenkori és felek viszonyára irányadó Ptk. szabálya szerinti késedelmi kamatot érvényesíteni Megbízóval szemben.

3.6. Amennyiben Megbízó bármely fizetési kötelezettségével késedelembe esik, úgy a Megbízott jogosult teljesítését a Megbízó egyidejű értesítése mellett felfüggeszteni, illetőleg folyamatban lévő marketing tevékenységet leállítani. Az ebből fakadó esetleges kárért Megbízott nem felelős.

3.7. Megbízó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatási díj megfizetése egyúttal azt is kifejezi, hogy a Megbízó a jelen ÁSZF-ben és/vagy egyedi szerződésben foglaltakat elolvasta, értelmezte, megértette, magára nézve kötelezőnek fogadta el, és tudomásul vette, hogy közötte és a Megbízott között azok tartalma szerint virtuális asszisztensi szolgáltatásra vonatkozó megbízási jogviszony jött létre.

  1. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

4.1. A Felek a megbízás teljesítése során együttműködni kötelesek, egyúttal kötelesek tájékoztatni egymást minden olyan körülményről, amely a megbízás teljesítését akadályozza, gátolja, a megbízás célját módosítja, avagy a megbízási díj megfizetését veszélyezteti, vagy kizárja.

4.2. Megbízó köteles tájékoztatni az adataiban bekövetkezett változásról a Megbízottat a változást követő 3 munkanapon belül.

4.3. Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatnak vagy különleges adatnak minősülő adatait a Megbízott a megbízás teljesítése érdekében teljeskörűen kezelje, és a megbízás teljesítése érdekében harmadik személyek tudomására hozza. Az alvállalkozókért, mint harmadik felekért a Megbízott teljeskörűen felel. A Megbízott vállalja, hogy a Megbízó által átadott és személyes adatként megjelölt adatokkal kapcsolatban az adatkezelést a mindenkori jogszabályoknak megfelelően, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései és az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (GDPR) alapján végzi.

4.4. Megbízó a szerződés létrejöttével egyidejűleg a Megbízott részére köteles a teljesítéshez szükséges valamennyi okiratot, adatot, információt átadni. Amennyiben a megbízás ellátásához átadott információk hibásak, hiányosak, ellentmondóak, úgy Megbízott a teljesítést minden további jognyilatkozat nélkül automatikusan felfüggeszti, egyúttal felhívja Megbízót az információ pótlására.

4.5. Megbízó bármikor jogosult Megbízottól a megbízás állásáról e-mail útján tájékoztatást kérni.

4.6. Megbízott a Megbízó utasításai szerint, a Megbízó érdekében jár el. Amennyiben a Megbízó ésszerűtlen, vagy szakszerűtlen utasítást ad, Megbízott köteles erről a Megbízót tájékoztatni. Amennyiben a Megbízó az utasítást írásban fenntartja, Megbízott köteles az ésszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítás ellenére is eljárni és az ügyet ellátni. Ebben az esetben a Megbízott vélelmezi a további eljárás tekintetében, hogy az ésszerűtlen avagy szakszerűtlen utasítás a Megbízó érdekét jelenti.

4.7. Megbízott köteles írásban tájékoztatni a Megbízót minden olyan körülményről, amely a megbízás ellátásához addig adott utasítások módosítását, avagy harmadik személy igénybevételét teszik szükségessé.

  1. FELELŐSSÉG

5.1. Megbízott felelősségére az általános szabályok vonatkoznak, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései.

5.2. Megbízott felelőssége csak és kizárólag a részére ténylegesen megfizetett szolgáltatási díjak erejéig áll fenn.

5.3 Megbízott kizárja felelősségét, amennyiben Megbízó a Megbízás szerinti kötelezettségét megszegi, így különösen amennyiben elmulasztja a jelen ÁSZF-ben és/vagy egyedi szerződésben meghatározott tájékoztatási, együttműködési, fizetési kötelezettségét határidőben, avagy teljeskörűen teljesíteni.

  1. MEGBÍZÁS MEGSZŰNÉSE

6.1. A Megbízást a határozott időtartam alatt egyik fél sem jogosult felmondani. A határozatlan tartamú Megbízást bármelyik fél jogosult egyoldalú írásbeli nyilatkozattal, 8 napos felmondási idővel megszüntetni.

6.2. A Felek kötelesek a Megbízás megszűnését megelőzően elszámolni egymással.

6.3. Megbízó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szerződést jogellenesen, vagy határozott időtartam alatt felmondja, vagy az saját érdekkörébe tartozó okból a teljesítés befejezése előtt megszűnik, avagy a Megbízó érdekkörében felmerülő okból lehetetlenné válik, úgy a már befizetett szolgáltatási díj visszatérítésére a Megbízott nem kötelezhető, illetőleg a meg nem fizetett szolgáltatási díjak megfizetését a Megbízott a Megbízóval szemben jogosult követelni.

VII. JOGVITÁK

7.1. Felek között létrejött Megbízásból eredő jogvitákat a Felek elsődlegesen tárgyalással, békés úton kísérlik meg rendezni. Amennyiben a Felek jogvitájukat nem tudják rendezni, bármelyik Fél jogosult bírósági eljárást kezdeményezni. A bírósági eljárás során a Felek hatáskörtől függően, kikötik a Monori Járásbíróság és a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességet.

7.2. Megbízó köteles a Megbízás ellátásával felmerült panaszával elsődlegesen és írásban megkeresni a Megbízottat. Megbízott a panaszt kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül a Megbízót tájékoztatja.

VIII. ÉRTESÍTÉSEK

8.1. A Felek megállapodnak, hogy a Megbízás teljesítésével kapcsolatos jognyilatkozataikat az Egyedi Szerződésben megjelölt e-mail, vagy levelezési címeken teszik meg.

8.2. A Megbízás megszűnésével kapcsolatos jognyilatkozatokat írásban, postai úton kötelesek az egymás részére megküldeni, azzal, hogy a postai úton küldött irat akkor is átvettnek minősül a 2. sikertelen kézbesítést követő 5. munkanapon, amennyiben a küldemény “nem kereste”, “címzett ismeretlen” avagy “elköltözött” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz.

IX. TITOKTARTÁS ÉS VÉDJEGY

9.1. Megbízott a Megbízó előzetes írásbeli értesítését követően Megbízás ellátásához szükséges mértékig jogosult a Megbízó adatainak, üzleti titkainak kiadására harmadik személyek részére. Jelen pontban megjelölt és kiadható adatnak tekintenek a felek minden olyan adatot, amelynek kiadását, felhasználását a Megbízó előzetesen írásban nem tiltotta meg Megbízott részére.

9.2. Megbízott a mindenkor hatályos jogszabályok szerint és keretei között köteles hatósági adatszolgáltatásra.

9.3. Megbízott a Megbízó adatait jogosult reklámtevékenysége és statisztikai gazdasági adatgyűjtése során gyűjteni, felhasználni. Megbízott jogosult a Megbízó adatát adatbázisában a Megbízás megszűnését követően megőrzni reklámtevékenység céljából. Megbízott jogosult a Megbízót ajánlatokkal, egyoldalú tájékoztatással (hírlevél szolgáltatás) megkeresni. Megbízó bármikor jogosult írásban a reklámcélú adatkezelést megtiltani.

9.4. A Felek nem jogosultak a másik Fél előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül annak logóját, védjegyét, kereskedelmi megjelölését felhasználni.

X. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

10.1. A Felek rögzítik, hogy jelen ÁSZF, vagy a Felek között létrejött egyedi szerződés értelmezése során elsődlegesen az egyedi szerződésben, ezt követően az ÁSZF-ben rögzített rendelkezések az irányadóak jogviszonyukra.

10.2. Megbízó kijelenti, hogy amennyiben egyedi szerződést kötött a Megbízottal, úgy abban szerepeltett minden olyan feltételt, mellyel jelen ÁSZF rendelkezéseitől el kívánt térni.

10.3. Írásbeli aláírás hiányában jelen ÁSZF rendelkezései is irányadóak a Felek jogviszonyára, amennyiben a Megbízott a Megbízó részére küldött bármely értesítésben utalt az ÁSZF elérhetőségére.

10.4. Jelen ÁSZF annak aláírása nélkül is kötelező az Megbízottra.

10.5. A szerződő Felek kijelentik, hogy megszüntetésükkel kapcsolatos eljárás (pl.: egyéni vállalkozás megszüntetése, csődeljárás, felszámolási illetve végelszámolási eljárás) nincs folyamatban, ilyen kérelmet tudomásuk szerint senki nem nyújtott be velük szemben, és ilyen eljárást maguk sem indítottak, továbbá nincs velük szemben folyamatban olyan bírósági vagy hatósági eljárás, amely gazdasági tevékenységük folytatását vagy a jelen szerződés teljesítését ellehetetleníti, vagy akár olyan döntéssel is végződhet, amely ezzel járhat.

10.6. A jelen ÁSZF 2021. április 15. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.

Vecsés, 2021. április 15.